Podmínky služby www.pruvodcevpn.com

Pruvodcevpn.com („My“ nebo „My“) poskytuje web www.pruvodcevpn.com a různé související služby (souhrnně „Webové stránky“) vám, Uživateli, za předpokladu, že budete dodržovat všechny podmínky a upozornění zde obsažená nebo na ně odkazovaná (dále jen „Podmínky služby“), jakož i jakoukoli jinou písemnou dohodu mezi námi a vámi.

Kromě toho se při používání konkrétních služeb nebo materiálů na této webové stránce budou na uživatele vztahovat všechna zveřejněná pravidla vztahující se na takové služby nebo materiály, která mohou obsahovat podmínky navíc k podmínkám v těchto podmínkách služby. Všechny tyto pokyny nebo pravidla jsou tímto začleněny formou odkazu do těchto podmínek služby.

Tyto smluvní podmínky jsou účinné od 8. listopadu 2021. Výslovně si vyhrazujeme právo čas od času změnit tyto Podmínky služby bez upozornění. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností čas od času zkontrolovat tuto webovou stránku a tyto podmínky služby a seznámit se s případnými úpravami.

Vaše další používání této webové stránky po takových úpravách bude představovat potvrzení upravených podmínek služby a souhlas s tím, že se budete řídit upravenými podmínkami služby a budete jimi vázáni.

Vyhrazujeme si výhradní právo buď upravit nebo ukončit provoz webových stránek, včetně jakýchkoli funkcí webových stránek, a to kdykoli s upozorněním nebo bez něj. Pokud toto právo uplatníme, neponeseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně. Jakékoli nové funkce, které rozšiřují nebo vylepšují v té době aktuální služby na této webové stránce, také podléhají těmto podmínkám služby.

Chování na webových stránkách

Vaše používání webových stránek podléhá všem platným zákonům a předpisům a jste výhradně odpovědní za obsah své komunikace prostřednictvím webových stránek. Zveřejněním informací nebo jiným použitím jakékoli komunikační služby, chatovací místnosti, nástěnky, diskusní skupiny, softwarové knihovny nebo jiné interaktivní služby, která vám může být k dispozici na této webové stránce nebo jejím prostřednictvím, souhlasíte s tím, že nebudete nahrávat, sdílet, zveřejňovat, nebo jinak distribuovat nebo usnadňovat distribuci jakéhokoli obsahu – včetně textu, komunikace, softwaru, obrázků, zvuků, dat nebo jiných informací, který:

– Je nezákonný, ohrožující, hanlivý, obtěžující, pomlouvačný, urážlivý, klamavý, podvodný, narušuje soukromí někoho jiného, deliktní, obsahuje explicitní nebo názorné popisy nebo popisy sexuálních aktů (mimo jiné včetně sexuálních projevů násilné nebo výhružné povahy namířených proti jinému jednotlivci nebo skupině jednotlivců), nebo jinak porušuje naše pravidla nebo zásady,

– obtěžuje, zastrašuje, ponižuje nebo zneužívá jednotlivce nebo skupinu jednotlivců na základě náboženství, pohlaví, sexuální orientace, rasy, etnického původu, věku nebo zdravotního postižení,

– porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva, právo na publicitu nebo jiná vlastnická práva jakékoli strany,

– představuje neoprávněnou nebo nevyžádanou reklamu, nevyžádané nebo hromadné e-maily (také známé jako „spam“), řetězové dopisy, jakoukoli jinou formu neoprávněného vybízení nebo jakoukoli formu loterie nebo hazardních her,

– obsahuje softwarové viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy, které jsou navrženy nebo určeny k narušení, poškození nebo omezení fungování jakéhokoli softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního zařízení nebo k poškození nebo získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli datům nebo jiným informacím jakékoli třetí strany,

– vydává se za jakoukoli osobu nebo subjekt, včetně kteréhokoli z našich zaměstnanců nebo zástupců.

Nepodporujeme ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah jakéhokoli materiálu nahraného nebo odeslaného třetími stranami uživatelů webových stránek. Obecně předem neprověřujeme, nemonitorujeme ani neupravujeme obsah odeslaný uživateli komunikačních služeb, chatovacích místností, nástěnek, diskusních skupin, softwarových knihoven nebo jiných interaktivních služeb, které mohou být dostupné na této webové stránce nebo jejím prostřednictvím. My a naši zástupci však máme právo na základě vlastního uvážení odstranit jakýkoli obsah, který podle našeho úsudku není v souladu s těmito Podmínkami služby a jakýmikoli dalšími pravidly chování uživatelů na našich stránkách nebo je jinak škodlivý, závadný nebo nepřesný. Neneseme odpovědnost za jakékoli selhání nebo zpoždění při odstraňování takového obsahu. Tímto souhlasíte s takovým odstraněním a vzdáváte se jakéhokoli nároku vůči nám vyplývajícího z takového odstranění obsahu.

Souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli a na základě vlastního uvážení ukončit vaše členství, účet nebo jiné spojení s našimi stránkami, aniž bychom vás předem upozornili na porušení některého z výše uvedených ustanovení. Kromě toho berete na vědomí, že budeme plně spolupracovat při vyšetřování porušení zabezpečení systémů nebo sítě na jiných místech, včetně spolupráce s orgány činnými v trestním řízení při vyšetřování podezření na porušení zákona.

Webové stránky třetích stran

Tato stránka vás může odkazovat na jiné stránky na internetu nebo jinak obsahovat odkazy na informace, dokumenty, software, materiály a/nebo služby poskytované jinými stranami. Tyto stránky mohou obsahovat informace nebo materiály, které mohou někteří lidé považovat za nevhodné nebo urážlivé.

Tyto další stránky a strany nejsou pod naší kontrolou a vy berete na vědomí, že nejsme odpovědní za přesnost, dodržování autorských práv, zákonnost, slušnost nebo jakýkoli jiný aspekt obsahu těchto stránek, ani neodpovídáme za chyby nebo opomenutí v odkazech na jiné strany nebo jejich produkty a služby. Zahrnutí takového odkazu nebo reference je poskytováno pouze pro vaše pohodlí a neznamená to, že naše webové stránky nebo smluvní strana je schvalují nebo s nimi jsou spojeny, ani žádnou záruku jakéhokoli druhu, ať už výslovnou nebo implicitní.

Duševní vlastnictví

Veškerá vlastní grafika, ikony, loga a názvy služeb použité na webových stránkách jsou registrované ochranné známky, servisní známky a/nebo umělecká díla držená pod autorským právem společnosti Best VPN Services/Nejlepší VPN nebo jejích přidružených společností. Všechny ostatní značky jsou majetkem příslušných vlastníků. Nic v těchto podmínkách služby vám neuděluje žádné právo používat jakoukoli ochrannou známku, servisní značku, logo a/nebo název či obchodní názvy Best VPN Services (Nejlepší VNP) nebo jejích přidružených společností.

Zřeknutí se záruk

Obsah dostupný prostřednictvím této webové stránky často představuje názory a úsudky poskytovatele informací, uživatele stránek nebo jiné osoby nebo subjektu, který s námi není spojen. Nepodporujeme ani neneseme odpovědnost za přesnost nebo spolehlivost jakéhokoli názoru, rady nebo prohlášení učiněného kýmkoli jiným než autorizovaným mluvčím Best VPN Services (Nejlepší VPN), který mluví v jeho/její oficiální funkci. Další informace naleznete v konkrétních redakčních zásadách zveřejněných v různých sekcích těchto webových stránek, jež jsou formou odkazu začleněny do těchto Podmínek služby.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že dočasná přerušení služeb dostupných prostřednictvím těchto webových stránek mohou nastat jako běžné události. Dále rozumíte a souhlasíte s tím, že nemáme žádnou kontrolu nad sítěmi třetích stran, ke kterým máte přístup v průběhu používání této webové stránky, a proto jsou zpoždění a narušení jiných síťových přenosů zcela mimo naši kontrolu.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že služby dostupné na této webové stránce jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“, a že nepřebíráme žádnou odpovědnost za včasnost, smazání, nesprávné doručení nebo neuložení jakékoli uživatelské komunikace nebo nastavení personalizace.

Mezinárodní použití

Ačkoli tyto webové stránky mohou být přístupné po celém světě, neprohlašujeme, že materiály na těchto webových stránkách jsou vhodné nebo dostupné pro použití v místech mimo Spojené království, a přístup k nim z území, kde je jejich obsah nezákonný, je zakázán. Lidé, kteří se rozhodnou pro přístup na tyto internetové stránky z jiných oblastí, tak činí z vlastního popudu a nesou sami zodpovědnost za soulad svého chování s místními zákony. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu, služby a/nebo informace učiněná v souvislosti s touto webovou stránkou je neplatná tam, kde je zakázána.

Ukončení

Souhlasíte s tím, že můžeme dle vlastního uvážení ukončit nebo pozastavit váš přístup k celé webové stránce nebo její části s upozorněním nebo bez něj a z jakéhokoli důvodu, včetně, bez omezení, porušení těchto podmínek služby. Jakékoli podezření na podvodnou, zneužívající nebo nezákonnou činnost může být důvodem k ukončení vašeho vztahu a může být postoupeno příslušným orgánům činným v trestním řízení.

Po ukončení nebo pozastavení, bez ohledu na důvody, okamžitě zaniká vaše právo používat služby dostupné na této webové stránce a berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme okamžitě deaktivovat nebo smazat váš účet a všechny související informace a soubory ve vašem účtu a/nebo zakázat jakýkoli další přístup k takovým souborům nebo této webové stránce. Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli nároky nebo škody vyplývající z jakéhokoli ukončení nebo pozastavení nebo jakýchkoli jiných akcí, které jsme v souvislosti s takovým ukončením nebo pozastavením provedli.

Rozhodné právo

Tyto podmínky služby a jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z nich nebo s nimi související se řídí a vykládají v souladu s vnitřními zákony Spojeného království, aniž by se uplatňovala jakákoli volba nebo kolizní ustanovení nebo pravidlo.

Jakýkoli právní spor, žaloba nebo řízení vyplývající z těchto Podmínek služby nebo Webové stránky nebo s nimi související, budou zahájeny výhradně u federálních soudů Spojeného království.
 
NAŠE NEJLEPŠÍ NABÍDKY:X